Thể loại nhạc nhẹ
Tùy Chọn 1
Solo Violin

Chơi trên nền nhạc thu sẵn ( Beat )

Tùy Chọn 2
Solo Piano
Sử dụng Piano Cơ-Cần có Piano tại địa điểm biểu diễn
Tùy Chọn 3
Solo Sáo Tay
Chơi trên nền nhạc thu sẵn ( Beat ) Duy Nhất Tại Việt Nam
Thể loại nhạc nhẹ
thành phần nhóm nhạc
Tùy Chọn 1
Violin
Piano
thành phần nhóm nhạc
Tùy Chọn 2
Cello
Piano
thành phần nhóm nhạc
Tùy Chọn 3
Flute
Piano
thành phần nhóm nhạc
Tùy Chọn 4
Violin
Guitar
Thể loại nhạc Cổ Điển
thành phần nhóm nhạc
Tùy Chọn 1
Violin
Viola
Cello
Thể loại nhạc Nhẹ
thành phần nhóm nhạc
Tùy Chọn 1
Violin
Guitar
Trống cajon
thành phần nhóm nhạc
Tùy Chọn 3
Violin
Cello
Guitar
Thể loại nhạc Cổ Truyền Việt Nam
thành phần nhóm nhạc
Tùy Chọn 1
Sáo trúc
Tam thập lục
Tỳ bà
thành phần nhóm nhạc
Tùy Chọn 3
Đàn Bầu
Tam thập lục
Tỳ bà
Thể loại nhạc Cổ Điển
thành phần nhóm nhạc
Tùy Chọn 1
Violin 1
Violin 2
Viola
Cello
Thể loại nhạc Nhẹ
thành phần nhóm nhạc
Tùy Chọn 1
Violin 1
Violin 2
Cello
Piano
thành phần nhóm nhạc
Tùy Chọn 2
Violin 1
Violin 2
Cello
Guitar
Thể loại nhạc Flamenco
thành phần nhóm nhạc
Tùy Chọn 1
Violin
Guitar 1
Guitar 2
Trống Cajon Flamenco
Thể loại nhạc Cổ Truyền Việt Nam
thành phần nhóm nhạc
Tùy Chọn 1
Sáo trúc
Đàn Nhị
Tam Thập Lục
Tỳ Bà
thành phần nhóm nhạc
Tùy Chọn 2
Sáo trúc
Đàn Bầu
Tam Thập Lục
Tỳ Bà
Thể loại nhạc Cổ Điển
thành phần nhóm nhạc
Tùy Chọn 1
Violin 1
Violin 2
Violin 3
Viola
Cello
thành phần nhóm nhạc
Tùy Chọn 2
Violin 1
Violin 2
Viola
Cello
Double Bass
Thể loại nhạc Nhẹ
thành phần nhóm nhạc
Tùy Chọn 1
Violin
Key board
Guitar Solo
Guitar Bass
Trống Dàn (hoặc Trống Điện Tử)
thành phần nhóm nhạc
Tùy Chọn 2
Saxophone
Key board
Guitar Solo
Guitar Bass
Trống Dàn (hoặc Trống Điện Tử)
Thể loại nhạc Jazz
thành phần nhóm nhạc
Tùy Chọn 1
Violin
Sax
Piano
Guitar Bass hoặc Double Bass
Trống Dàn (Jazz)
thành phần nhóm nhạc
Tùy Chọn 2
Ca Sĩ
Sax hoặc Violin
Piano
Guitar Bass hoặc Double Bass
Trống Dàn (Jazz)
Thể loại nhạc Flamenco
thành phần nhóm nhạc
Tùy Chọn 1
Violin
Guitar 1
Guitar 2
Guitar Bass
Trống Cajon Flamenco
Thể loại nhạc Cổ Truyền Việt Nam
thành phần nhóm nhạc
Tùy Chọn 1
Sáo Trúc
Tam Thập Lục
Tỳ Bà
Bass
Trống Dàn (Cổ Truyền)
thành phần nhóm nhạc
Tùy Chọn 2
Đàn Nhị
Tam Thập Lục
Tỳ Bà
Bass
Trống Dàn (Cổ Truyền)
thành phần nhóm nhạc
Tùy Chọn 3
Đàn Bầu
Tam Thập Lục
Tỳ Bà
Bass
Trống Dàn (Cổ Truyền)
Thể loại nhạc Cổ Điển
thành phần nhóm nhạc
Tùy Chọn 1
Violin 1
Violin 2
Violin 3
Violin 4
Viola
Cello
thành phần nhóm nhạc
Tùy Chọn 2
Violin 1
Violin 2
Violin 3
Viola
Cello
Double Bass
Thể loại nhạc Nhẹ
thành phần nhóm nhạc
Tùy Chọn 1
Violin
Key board 1
Key board 2
Guitar Solo
Guitar Bass
Trống Dàn
Thể loại Nhạc Cổ Truyền Việt Nam
thành phần nhóm nhạc
Tùy Chọn 1
Đàn Nhị
Sáo Trúc
Tam Thập Lục
Tỳ Bà
Đàn Bass
Trống Dàn (Cổ Truyền)
thành phần nhóm nhạc
Tùy Chọn 2
Đàn Bầu
Sáo Trúc
Tam Thập Lục
Tỳ Bà
Đàn Bass
Trống Dàn (Cổ Truyền)
Thể loại nhạc Cổ Điển
thành phần nhóm nhạc
Tùy Chọn 1
2 Violin 1
2 Violin 2
Viola
2 Cello
Thể loại nhạc Nhẹ
thành phần nhóm nhạc
Tùy Chọn 1
Violin
Saxophone
Key board 1
Key board 2
Guitar Solo
Guitar Bass
Trống Dàn
Thể loại nhạc Cổ Truyền Việt Nam
thành phần nhóm nhạc
Tùy Chọn 1
Sáo Trúc
Đàn Nhị
Đàn Bầu
Tam Thập Lục
Tỳ Bà
Bass
Trống Dàn (Cổ Truyền)
thành phần nhóm nhạc
Tùy Chọn 2
Sáo Trúc
Đàn Nhị
Đàn Tranh (Thập Lục)
Tam Thập Lục
Tỳ Bà
Bass
Trống Dàn (Cổ Truyền)
Thể loại nhạc Cổ Điển
thành phần nhóm nhạc
Tùy Chọn 1
2 Violin 1
2 Violin 2
2 Viola
2 Cello
thành phần nhóm nhạc Tùy Chọn 2
Tùy Chọn 2
2 Violin 1
2 Violin 2
2 Viola
Cello
Double Bass
Thể loại nhạc Nhẹ
thành phần nhóm nhạc
Tùy Chọn 1
Ca Sĩ
Violin
Saxophone
Key board 1
Key board 2
Guitar Solo
Guitar Bass
Trống Dàn
Thể loại Nhạc Cổ Truyền Việt Nam
thành phần nhóm nhạc
Tùy Chọn 1
Sáo Trúc
Đàn Nhị
Tam Thập Lục
Đàn Tranh (Thập Lục)
2 Tỳ Bà
Bass
Trống Dàn (Cổ Truyền)
Thể loại nhạc Cổ Điển
thành phần nhóm nhạc
Tùy Chọn 1
2 Violin 1
2 Violin 2
2 Viola
2 Cello
Double Bass
thành phần nhóm nhạc
Tùy Chọn 2
2 Violin 1
2 Violin 2
2 Viola
3 Cello
Thể loại nhạc Nhẹ
thành phần nhóm nhạc
Tùy Chọn 1
2 Ca Sĩ
Violin
Saxophone
Key board 1
Key board 2
Guitar Solo
Guitar Bass
Trống Dàn
Thể loại Nhạc Cổ Truyền Việt Nam
thành phần nhóm nhạc Tùy Chọn 1
Tùy Chọn 1
Sáo Trúc
Đàn Bầu
Đàn Nhị
Tam Thập Lục
Đàn Tranh (Thập Lục)
2 Tỳ Bà
Bass
Trống Dàn (Cổ Truyền)
Thể loại nhạc Cổ Điển
thành phần nhóm nhạc
Tùy Chọn 1
3 Violin 1
2 Violin 2
2 Viola
2 Cello
Double Bass
thành phần nhóm nhạc
Tùy Chọn 2
3 Violin 1
2 Violin 2
2 Viola
3 Cello
Thể loại nhạc Nhẹ
thành phần nhóm nhạc
Tùy Chọn 1
3 Ca Sĩ
Violin
Saxophone
Key board 1
Key board 2
Guitar Solo
Guitar Bass
Trống Dàn
Thể loại Nhạc Cổ Truyền Việt Nam
thành phần nhóm nhạc
Tùy Chọn 1
Sáo Trúc
Đàn Bầu
Đàn Nhị
Tam Thập Lục
Đàn Tranh (Thập Lục)
2 Tỳ Bà
2 Bass
Trống Dàn (Cổ Truyền)
Thể loại nhạc Cổ Điển
thành phần nhóm nhạc
Tùy Chọn 1
4 Violin 1
3 Violin 2
2 Viola
2 Cello
Double Bass
thành phần nhóm nhạc
Tùy Chọn 2
4 Violin 1
4 Violin 2
2 Viola
2 Cello
Thể loại nhạc Nhẹ
thành phần nhóm nhạc
Tùy Chọn 1
5 Ca Sĩ
Violin
Saxophone
Key board 1
Key board 2
Guitar Solo
Guitar Bass
Trống Dàn
Thể loại Nhạc Cổ Truyền Việt Nam
thành phần nhóm nhạc
Tùy Chọn 1
Sáo Trúc
Đàn Bầu
Đàn Nhị
2 Tam Thập Lục
2 Đàn Tranh (Thập Lục)
2 Tỳ Bà
2 Bass
Trống Dàn (Cổ Truyền)